FLOWER BASKET | LÃNG HOA

FLOWER BASKET | LÃNG HOA
Lãng Hoa LA008

Lãng Hoa LA008

kích thước: 26x26x80 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫

Lãng Hoa LA007

Lãng Hoa LA007

Kích Thước: 24x24x70 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫

Lãng Hoa LA006

Lãng Hoa LA006

Kích thước: 35x22x55 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫

Lãng Hoa LA005

Lãng Hoa LA005

Kích thước: 30x28x 60 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫

Lãng Hoa LA004

Lãng Hoa LA004

Kích Thước: 30x30x65 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫

Lãng Hoa LA003

Lãng Hoa LA003

Kích Thước: 25x25x64 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫

Lãng Hoa LA002

Lãng Hoa LA002

Kích Thước: 37x24x30 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫

Lãng Hoa LA001

Lãng Hoa LA001

Kích Thước: 39x28x20 cm Chất liệu: Gỗ thông Nam Phi nhập khẩu, bề mặt xử lý nhiệt, không phun sơn hay hóa chất.

650.000₫